Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί τη Δράση «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους ιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων».


Στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται:
Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας 30 στελεχών και μετόχων υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων για τη οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσω 5 ατομικών συνεδριών για κάθε άτομο και 3 ομαδικών συνεδριών. Στόχος των συνεδριών αποτελεί η πλήρης οστήριξης τους προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα δικά τους ιχειρησιακά σχέδια. Η παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά συμμετέχοντες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη Δράση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στη Δράση 5.2 «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων»
elΕλληνικά