Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». Ο Ανάδοχος υποστήριξε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη συγγραφή του παρόντος παραδοτέου και συγκεκριμένα στην παράδοση των προδιαγραφών της έρευνας για τη συλλογή των στοιχείων στους εταίρους που συμμετείχαν στη συγγραφή (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στην επιτελική παρακολούθηση για την ολοκλήρωση και συγγραφή αναλυτικής καταγραφής, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Παραδοτέο 3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης (Del. 3.2.1, Del. 3.3.1, Del. 3.5.1)
elΕλληνικά