Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” αποτελεί το Παραδοτέο 2 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020».
Επισημαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υλοποιεί το έργο της γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο συντονιστικό της έργο, αφενός εκπονώντας τις προδιαγραφές για τη γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αφετέρου παρέχοντας επιβεβαιωμένα στοιχεία για την τροφοδότηση της εν λόγω βάσης που, ως ανωτέρω, υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Παραδοτέο 3.1.2. Δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής δεδομένων και δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (Del. 3.2.2)
elΕλληνικά