Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». Ειδικότερα, το παρόν παραδοτέο αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου και Στρατηγικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με βάση παραδοτέα δράσεων ως εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο στο πλαίσιο του εν λόγω διακρατικού έργου. Το παρόν Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική οικονομία θα αποτελέσει το εργαλείο για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ΠΚΜ ως τη λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου.

Παραδοτέο 3.1.3 Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία (Del. 3.3.5, Del. 3.4.2, Del. 3.5.2)
elΕλληνικά