Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το υλικό που συλλαμβάνεται από τα εργαλεία και την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες δράσεις θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενός εξειδικευμένου συμβουλευτικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα για Στελέχη και Μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και σε όσους θέλουν να ενταχθούν στην Κοινωνική Οικονομία. Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει τα εξής: -Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, σχέδιο μάρκετινγκ
-Αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης, ενημέρωση του θεσμικού πλαισίου κ.λπ. – Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ατομικές ή / και ομαδικές συνεδρίες.

Π.5.1.2. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων
elΕλληνικά