Παραδοτέο 3.1.2 Δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής δεδομένων και δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (Del. 3.2.2)

Παραδοτέο 4.2.3 και Παραδοτέο 4.3.1 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαδικτύου για ηλεκτρονική συμβουλευτική

Παραδοτέο 4.2.1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Προτύπων Πακέτων Συμβουλευτικής σε θέματα: Οργάνωση και Διαχείριση, Χρηματοδότηση, Αγορές και Πωλήσεις, Ποιότητα (Del. 4.5.2)

Παραδοτέο 3.2.3 Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου κοινωνικών δεικτών στους τομείς ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιχειρήσεων

elΕλληνικά