Информационно-консултативният център за социално предприемачество е подкрепяща структура за развитието на социалните предприятия като част от проекта „Трансграничен план за действие за развитие и функциониране на механизъм за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество “на INTERREG VA GREEC , Програма - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ". Регион Централна Македония е водещ партньор.  

Оперативен орган на Информационно-консултативния център е Фондът за регионално развитие на Централна Македония. Информационно-консултативният център се управлява от Регион Централна Македония.

Основните цели на Информационно-консултативния център са развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия в областта на интервенцията и разработване на информационен и консултативен център за всички заинтересовани страни.

Дейността на центъра има за цел развитието на съществуващите социални предприятия и създаването на нови, увеличаване на заетостта в социалните предприятия и и предоставянето на социални услуги на общности с ниски социално-икономически показатели. Работата на Информационно-консултативния център е адресирана към отделни лица (потенциални социални предприемачи или групи предприемачи), както и към съществуващи социални предприятия и техните ръководители, нуждаещи се от информация въпросите на социалната и солидарна икономика.

bg_BGБългарски