Резюме на закон 4444/2016

През 2016 г. беше приет Закон 4430/2016 (Държавен вестник №205) „ Социална и солидарна икономика и развитие на нейните субекти и други разпоредби “, който е първият закон, който се опита да регулира функционирането на предприятия от социалната и солидарна икономика в Гърция . Предприятията на социалната икономика вече не се дефинират през правната им форма, доколкото всяка правна форма може да бъде квалифицирана като организация на социално предприятие, стига да отговаря на критериите, определени от закона. Критериите се отнасят за бизнес на частния пазар (например приходите от публичния сектор не трябва да надвишават 65 процента от общия оборот / оборот в рамките на три години), демократична система за вземане на решения и ясно дефинирана социална цел, като печалбите се разпределят в полза на общността и обществото (до 95 процента от годишната печалба).

Конкретно организациите за социална икономика са:

1. Социалните кооперативни предприятия в които са включени:

                  а) специални групи от населението;

                  б) уязвими групи;

                  в) носят колективни и социални ползи.

   2. Асоциации на работниците, които се въвеждат за пръв път в гръцката правна система.

3. Всеки друг неедноличен собственик (селскостопански и градски кооперации, градски корпорации № 741 АК и др.), при условие че:

а) развива дейности от колективен и социален интерес;

б) осигурява информираност и участие на своите членове и прилага демократична система за вземане на решения в съответствие с принципа един член -един глас, независимо от приноса на всеки член;

в) прилага ограничения върху разпределението на печалбата си (най-малко 5% се запазват, до 35% се разпределят мижду служителите на Агенцията, а останалата част се разпределя за създаване на нови работни места и разширяване на нейната производствена дейност).

г) прилага система за конвергенция по отношениеа възнаграждението на труда, при която максималната нетна заплата не може да надвишава три пъти минималната, освен ако две трети от членовете на Общото събрание не решат друго. Това задължение се прилага и при всяка форма на партньорство между две или повече социални предприятия.

д) не е създаден и не се управлява пряко или косвено от закона или от юридическо лице от по-широкия публичен сектор.

Институционалната рамка облегчава процедурите, свързани със създаването на органи за социална икономика и активира редица подкрепящи мерки, като например:

  • възможността за сключване на програмни договори с по-широкия публичен сектор за проекти и проучвания, изрично посочени в техните законови цели,
  • предоставяне на използване на изоставени публични недвижими имоти,
  • данъчни облекчения,
  • благоприятен достъп на социалните предприятия в обществените поръчки чрез Закон 4412/2016 (Α΄ 147).

Можете да намерите подробна информация за институционалната рамка за създаване и функциониране на социално предприятие тук. [1]  εδώ.[1]


bg_BGБългарски