"Социално въздействие" се определя като генерираната колективна и социална полза, която социалното предприемачество носи на икономическо, екологично и социално равнище на местните общности. Секторът на социалната икономика предлага различен подход към местното развитие - чрез включване на нова визия /в сравнение с традиционните подходи / - разширяване структурата на местните икономики и стимулиране на процеси за местно развитие.

Социалната икономика се превръща в привилегирована институция за продуктивна реконструкция, особено в трудни условия, тъй като може да мобилизира икономически и социални ресурси с висока ефективност по отношение на създаването на работни места и продуктивното уеб развитие. 

Въздействието може да бъде пряко - със стартиране и по-нататъшното развитие на нови предприятия, но и косвено - чрез растеж на заетостта, тъй като в този сектор в крайна сметка работят хора, които в противен случай биха били изложени на риск от изключване от пазара на труда.

Социалната и солидарна икономика играе ключова роля в държавите-членки на ЕС и допринася за постигане на различни ключови цели на ЕС, като създаване и запазване на работни места, социално сближаване, социални иновации, развитие на селските и регионалните региони и опазване на околната среда. Тя предлага гъвкави и иновативни условия на труд и може да бъде по-адаптирана към икономическите и социалните условия. Въздействието на социалните предприятия е още по-голямо, доколкото те се характеризират с демократично управление, силно участие на членовете или партньорите им в управлението на компанията и висока прозрачност на техните дейности, което отговаря на нарастващото търсене на гражданите за етични, социални и екологични бизнес поведение.

bg_BGБългарски