Развитието на идеята за проекта е резултат от дългогодишното сътрудничество на Регион Централна Македония с други партньори от гръцката страна, по-специално с Университета на Македония и Демокритския университет в Тракия. В случая съществуващото сътрудничество между гръцките партньори беше разширено и обогатено с българските партньори, с коиго гръцката стана е свързана с дългосрочно двустранно или многостранно сътрудничество по въпроси от общ, включително икономически, интерес . Основната цел на проекта е да се създаде механизъм за измеримо овластяване на социалната икономика или подкрепа за социалните предприятия в областите на изпълнение на програмата. Основни показатели за подкрепа са:

а) увеличаване на броя на потребителите на услуги и продукти, както и оборота на съществуващите социални предприятия;

б) създаване на нови социални предприятия.

bg_BGБългарски