Първият очакван резултат от проекта е да се подобри качеството на цялостната организация, а оттук – и ефективността на политиките и мерките за развитие на социалната икономика. Очаква се да се набере достатъчно информация за основните характеристики на социалните предприятия в региона. Необходимостта от набиране на тази информация е предпоставка за рационално развитие на политиката в сферата на социалната икономика. Подобен резултат би бил иновативен - в смисъл, че значително би подобрил равнището на политиките на публичните институции за развитие на социалното предприемачество.Вторият очакван резултат от проекта е повишаване силата на социалното предприемачество и социалните предприятия, което ще бъде резултат от услугите, предоставяни от Структурата за подкрепа на социалното предприемачество, създадена чрез проекта, както и чрез прилагането на пилотните приложения.

Тези действия ще подобрят качествените параметри на ръководителите и членовете на социалните предприятия, ще подобрят техните организационни способности и в крайна сметка ще увеличат заетостта в социалните предприятия. Следователно този резултат ще допринесе за постигане целите на Европейската програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020“ R0210. Също така, структурата на пилотните приложения (обучение на обучители / консултанти / мултипликатори, обучение на ръководители на социален бизнес при предоставяне на персонализирано консултиране) е иновация, която се очаква да разшири обхвата на резултатите от проекта и по-интензивна работа в мрежа.

Също така очакван резултат от проекта е да свърже социалната икономика с образователната система. По-конкретно - очаква се развитието на образователните програми да допринесе за по-доброто обвързване на икономиката с образованието, подобряване на качеството на човешките ресурси на социалните предприятия, разработване и разпространение на иновативни продукти от социалните предприятия. Общата цел на проекта е измеримо укрепване на социалната икономика и в частност на социалните предприятия в областите на изпълнение на проекта, които ще бъдат изразени чрез:

а) увеличаване на броя на потребителите на услуги и продукти, както и оборота на съществуващите социални предприятия;

б) създаване на нови социални предприятия.

bg_BGБългарски