Програмата за Гърция-България 2014-2020
Програмата за сътрудничество„ Гърция-България 2014-2020 “е одобрена от Европейската комисия на 13/12/2016 с Решение C (2016) 8708

Бюджет
Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската териториална програма „Гърция-България 2007-2013 г.“ е 130 262 835,00 евро. Общото финансиране се състои от 110 723.409,75 евро (85%) финансиране от ЕФРР и 19.539.425,25 евро (15%) национален принос.

Допустими зони:
Допустимите зони на програмата включват Регион Източна Македония и Тракия (Префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и Регион Централна Македония (Префектури Солун и Серес) в Гърция; Южен Централен район за планиране и Югозападен район за планиране(области Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград) в България.
Зоната за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за програмен период 2014-2020 е идентична с настоящата програма ETC. Тя се простира на 40 202 кв.км и има население общо 2,7 милиона души. Зоната обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Обозначената зона се простира по цялото протежение на гръцко-българска граница, съседна е с Турция от изток и Република Северна Македония от запад - и двете страни се стремят към членство в ЕС. Зоната е част от най-югоизточната зона на ЕС и е разположен между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС и транспортните оси TEN.
Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи градове (> 50 000 жители), в които живее 38,2% от общото население, и 25 малки градове (10 000-50 000 жители).
Въпреки сравнително малкото разпределени средства, историята на сътрудничеството в обозначенатаобласт има дълга история, която започна с инициатива на Общността INTERREG I (1989-1993).

Приоритетните оси са:
PA 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион
PA 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
PA 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
PA 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
PA 5: Техническа помощ.
Този проект е част от Приоритетна ос 4 - Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване (съответстващ на тематичната цел 9 Насърчаване на социалното включване, борба с бедността и дискриминацията), Приоритетни инвестиции 9 (в) - Предоставяне на подкрепа на социалните предприятия и позоваване на специалиста обект 9: Развитие на социално предприемачество в трансграничната зона.
Общо в програмата са отворени 4 предложения за кандидатстване, 3 от които се отнасят за стратегически проекти. Планът за действие за социално предприемачество стартира в рамките на втората покана за представяне на предложения, обявена на 14 декември 2015 г., с краен срок за подаване на предложенията до 31 март 2016 г. и общ бюджет в размер на 35 200 000.00 евро (от които 29 920 000 000 евро по ЕФРР и 5.280. 000,00 € Национално участие).

bg_BGБългарски
elΕλληνικά en_USEnglish bg_BGБългарски