Παραδοτέο 3.3.2 Ανάπτυξη ενός Δυναμικού Εργαλείου για τη διάγνωση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων (Del. 3.4.1)

Παραδοτέο 3.1.3 Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία (Del. 3.3.5, Del. 3.4.2, Del. 3.5.2)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Παραδοτέο 3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης (Del. 3.2.1, Del. 3.3.1, Del. 3.5.1)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

elΕλληνικά