Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου  «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»  του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”.  Επικεφαλής εταίρος του Έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εποπτεύεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοποί του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης και η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η λειτουργία του Κέντρου στοχεύει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στην αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην αυξημένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις. Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών) καθώς και σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

elΕλληνικά