Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Η κοινωνική επιχείρηση υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζομένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εμπλέκονται στις οικονομικές δραστηριότητές της. Ο κοινωνικός ή κοινωνιακός στόχος κοινού συμφέροντος είναι ο λόγος ύπαρξης της εμπορικής δραστηριότητας (που συχνά εκφράζεται µε υψηλό επίπεδο κοινωνικής καινοτομίας), τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως στην υλοποίηση του εν λόγω κοινωνικού στόχου, και των οποίων ο τρόπος οργάνωσης ή το σύστημα κυριότητας αντικατοπτρίζει την αποστολή τους, µε βάση δημοκρατικές ή συμμετοχικές  αρχές , αποσκοπώντας στην κοινωνική δικαιοσύνη.

elΕλληνικά