Ως ≪κοινωνικός αντίκτυπος≫ ορίζεται η παραγόμενη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστηριότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη εμπεριέχοντας ένα νέο όραμά σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, διευρύνοντας τη δομή των τοπικών οικονομιών και αγορών εργασίας και αναπτύσσοντας τις τοπικές αναπτυξιακές διαδικασίες.

Η κοινωνική οικονομία καθίσται προνομιακός θεσμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες μιας και μπορεί να κινητοποιεί οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους με μεγάλη αποδοτικότητα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη παραγωγικού ιστού. 

. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι άμεσος, µε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την περαιτέρω εξέλιξη τους, αλλά και έμμεσος μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης μιας και ο τομέας αυτός απασχολεί τελικά ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση θα κινδύνευαν µε αποκλεισμό από την αγορά εργασίας .

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στα κράτη μέλη της ΕΕ και συμβάλλει στην υλοποίηση διαφόρων καίριων στόχων της Ε.Ε. όπως η δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική καινοτομία, η αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Προσφέρει ευέλικτες και καινοτόμες εργασιακές συνθήκες και μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο αντίκτυπος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος καθώς αυτές χαρακτηρίζονται από δημοκρατική διακυβέρνηση, ισχυρή συµµετοχή των µελών ή των εταίρων τους στη διαχείριση της εταιρείας και υψηλή διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους που ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για ηθική, κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική επιχειρηματική συμπεριφορά.

elΕλληνικά