ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Η ωριμότητα της ιδέας του έργου ήρθε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους άλλους εταίρους της ελληνικής πλευράς. Ουσιαστικά, με την πρόταση αυτή, η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων που εμπλέκονται στην περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική οικονομία επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με τους Βούλγαρους εταίρους που συνδέονται με μακροπρόθεσμη διμερή ή πολυμερή συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Βουλγαρία ήδη κατά την διάρκεια υποβολής της Πρότασης για το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship, διέθετε 501 κοινωνικές επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελληνική περιοχή παρέμβασης του έργου έφταναν μόλις τις 37. Ωστόσο, τα ποιοτικά στοιχεία παρουσιάζουν και για τις δύο χώρες τα εξής: χαμηλό βαθμό κοινωνικής καινοτομίας / έλλειψη διοικητικών εργαλείων για την ανάπτυξη των πωλήσεων (διαχείριση και μάρκετινγκ) ακόμη και σε ευρέως διαδεδομένες επαγγελματικές δεξιότητες / μη ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες συμβουλών για χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους / χαμηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασιών, ακόμη και όταν απευθύνονται σε παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια ομάδα στόχου / αδύναμη έως ανύπαρκτη δικτύωση και συνέργεια πέρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα την απουσία ανταλλαγής εμπειριών στην οργάνωση και προώθηση παρόμοιων ή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, δεν ικανοποιείται η ανάγκη για οργανωμένη υποστήριξη υφιστάμενων και εγκατεστημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου: α) να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα, να προωθηθούν οι υπηρεσίες / τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο κοινό, και β) να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των μελών τους μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στη μεθοριακή περιοχή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι καταρχήν οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους και, στη συνέχεια, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Επίσης, δικαιούχοι είναι μέλη ευάλωτων ομάδων και στις δύο πλευρές της παραμεθόριας περιοχής.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα βασικά πακέτα εργασίας ως εξής: Α) Προϊόντα για την Κοινωνική Οικονομία, τα οποία αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: A1) βάσεις δεδομένων και εργαλεία καταχώρησης χαρακτηριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων, Α2) διαγνωστικά εργαλεία για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και Α3) Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής επίδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Β) Προϊόντα που σχετίζονται με τη δομή υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: Β1) Εκπαιδευτικά εργαλεία και συμβουλευτικά πρότυπα, Β2) Οδηγοί πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, αξιοποίηση οικονομικών εργαλείων, κοινωνικό franchising κλπ. B3) μοντέλα και εργαστήρια δικτύωσης για υπάρχοντες και υπό ίδρυση κοινωνικές επιχειρήσεις. Γ) Προϊόντα των πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: Γ1) Δράσεις κατάρτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλών για τα στελέχη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Γ2) Δράσεις διασύνδεσης της κοινωνικής οικονομίας με το εκπαιδευτικό σύστημα, Γ3) Δράσεις που προβάλλουν τα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης. Δ) Προϊόντα που προκύπτουν από τη δημοσιότητα του έργου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Το πρώτο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και, συνεπώς, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέτρων για την κοινωνική οικονομία. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του έργου αναμένεται να αποκαταστήσουν την απαραίτητη γνώση των χαρακτηριστικών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η αναγκαιότητα απόκτησης αυτής της γνώσης, αναφέρεται στο Έργο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη της πολιτικής. Από αυτή την άποψη, η επίτευξη αυτού του αναμενόμενου αποτελέσματος θα είναι μια καινοτομία υπό την έννοια ότι θα βελτιώσει σημαντικά το σημερινό επίπεδο ποιότητας στο σχεδιασμό των πολιτικών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα από τις δημόσιες αρχές. Το δεύτερο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου αφορά στη συνολική ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, που θα προκύψει ως συνέπεια των υπηρεσιών που θα παρέχει η Δομή Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθεί μέσα από το έργο καθώς και από την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών.

Από αυτές τις δράσεις θα ενισχυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στελεχών και των μελών των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα βελτιωθούν τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά και τελικά θα αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, το αποτέλεσμα αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” R0210. Επίσης, η διάρθρωση των πιλοτικών εφαρμογών (κατάρτιση εκπαιδευτών / συμβούλων / πολλαπλασιαστών, κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων με παράλληλη παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής) είναι μια καινοτομία που αναμένεται να διευρύνει το εύρος των αποτελεσμάτων του έργου και το βαθμό δικτύωσης. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου είναι επίσης να συνδεθεί η κοινωνική οικονομία με το εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση της οικονομίας με την εκπαίδευση, στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων των κοινωνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων προϊόντων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από: α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων , β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

elΕλληνικά