Το πρώτο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και, συνεπώς, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέτρων για την κοινωνική οικονομία. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του έργου αναμένεται να αποκαταστήσουν την απαραίτητη γνώση των χαρακτηριστικών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η αναγκαιότητα απόκτησης αυτής της γνώσης, αναφέρεται στο Έργο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη της πολιτικής. Από αυτή την άποψη, η επίτευξη αυτού του αναμενόμενου αποτελέσματος θα είναι μια καινοτομία υπό την έννοια ότι θα βελτιώσει σημαντικά το σημερινό επίπεδο ποιότητας στο σχεδιασμό των πολιτικών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα από τις δημόσιες αρχές. Το δεύτερο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου αφορά στη συνολική ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, που θα προκύψει ως συνέπεια των υπηρεσιών που θα παρέχει η Δομή Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθεί μέσα από το έργο καθώς και από την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών.

Από αυτές τις δράσεις θα ενισχυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στελεχών και των μελών των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα βελτιωθούν τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά και τελικά θα αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, το αποτέλεσμα αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”  R0210. Επίσης, η διάρθρωση των πιλοτικών εφαρμογών (κατάρτιση εκπαιδευτών / συμβούλων / πολλαπλασιαστών, κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων με παράλληλη παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής) είναι μια καινοτομία που αναμένεται να διευρύνει το εύρος των αποτελεσμάτων του έργου και το βαθμό δικτύωσης. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου είναι επίσης να συνδεθεί η κοινωνική οικονομία με το εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση της οικονομίας με την εκπαίδευση, στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων των κοινωνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων προϊόντων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από:

α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων ,

β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

elΕλληνικά