Το πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020
Το πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την απόφαση C (2015) 6283.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» ανέρχεται σε 129.695.572,00 €. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.241.234,00 € (85%) χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 19.434.338,00 € (15%) εθνική συνεισφορά.

Στόχος του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», είναι η προώθηση της αρμονικής, ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές και κοινωνικές εδαφικές ανισότητες που έχουν προκύψει σε χώρες και περιφέρειες που υστερούν και επιταχύνοντας την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση.

Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και στη Νότια Κεντρική Περιοχή Σχεδιασμού και η Νοτιοδυτική Περιφερειακή Χωροταξία Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Καρδάλια και Χάσκοβο.
Ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το ισχύον πρόγραμμα ETC. Εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή των ελληνικών-βουλγαρικών συνόρων και εκτίνεται έως τα σύνορα με την Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), δύο χώρες που φιλοδοξούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της πιο νοτιο-ανατολικό μη νησιωτικής περιοχή της ΕΕ, και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: η Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφορών ΔΕΔ.
Η δομή διευθέτηση της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία των 10 μεσαίου μεγάλες πόλεις (> 50.000 κατοίκους) τα οποία συσσωρεύονται 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι).
Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που διατίθενται, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG Ι (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:
PA 1: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
PA 2: Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
PA 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
PA 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
PA 5: Τεχνική βοήθεια
Το παρόν έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 – Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς αποκλεισμούς (αντιστοιχεί στο θεματικό στόχο 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9 (c) – Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και αναφέρεται στο ειδικό αντικείμενο 9: Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Συνολικά στο Πρόγραμμα έχουν ανοίξει 4 προτάσεις υποβολής, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν Στρατηγικά Έργα. Η πρόταση του Action Plan For Social Entrepreneurship, έγινε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων, η οποία ανακοινώθηκε στις 14η Δεκεμβρίου 2015, με καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 31η Μαρτίου 2016, και συνολικό προϋπολογισμό 35.200.000,00 € (εκ των οποίων 29.920.000,00 € ERDF και 5.280.000,00 € Εθνική Συμμετοχή).

elΕλληνικά