Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Βουλγαρία ήδη κατά την διάρκεια υποβολής της Πρότασης για το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship, διέθετε στην περιοχή παρέμβασης 501 κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελληνική περιοχή παρέμβασης του έργου έφταναν μόλις τις 37. Ωστόσο, τα ποιοτικά στοιχεία παρουσιάζουν και για τις δύο χώρες τα εξής: χαμηλό βαθμό κοινωνικής καινοτομίας / έλλειψη διοικητικών εργαλείων για την ανάπτυξη των πωλήσεων (διαχείριση και μάρκετινγκ) ακόμη και σε ευρέως διαδεδομένες επαγγελματικές δεξιότητες / μη ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες συμβουλών για χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους / χαμηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασιών, ακόμη και όταν απευθύνονται σε παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια ομάδα στόχου / αδύναμη έως ανύπαρκτη δικτύωση και συνέργεια πέρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα την απουσία ανταλλαγής εμπειριών στην οργάνωση και προώθηση παρόμοιων ή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, δεν ικανοποιείται η ανάγκη για οργανωμένη υποστήριξη υφιστάμενων και εγκατεστημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου:

α) να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα, να προωθηθούν οι υπηρεσίες / τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο κοινό, και

β) να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των μελών τους μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στη μεθοριακή περιοχή.

elΕλληνικά