Οι παρούσες έκθεεις με τίτλο “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” και “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” αποτελούν το Παραδοτέο 4.1 και 4.2 αντίστοιχα, του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα παρέχει συνεχόμενη συμβουλευτική/ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος του παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που εμφανίστηκαν και τον τρόπο διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών και, τέλος, ο προγραμματισμός των ενεργειών για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του έργου.

Παραδοτέο 4.1.2. Κέντρο Πληροφόρησης (Del. 4.4.2)
elΕλληνικά