Проектът

Предложението за проект „План за действие за социално предприемачество - трансграничен план за действие за развитие и функциониране на изпълнителен механизъм за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество в контекста на социалната икономика и социалните иновации“ беше представено в рамките на втората покана за представяне на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4, Конкретна цел 9: Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион.

The project "Action Plan for Social Entrepreneurship" was approved for funding by the Decision of the 3rd meeting of the Monitoring Committee of the Programme "INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020" on 16-3-2017 and is an initiative of the Region of Central Macedonia, where he is also the Lead Partner.Its corporate structure consists of a total of five (5) partners:

• Регион Централна Македония (Гърция), водещ партньор - LB

• Университет Македония - катедра „Организация и бизнес администрация“ - PB2

• Тракийски университет "Демокрит", катедра по икономика "Специален резерв за научни изследвания" - PB3

• Община Якоруда - PB4

• Факултет по изкуствата, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград (България) - PB5

 

Гърция и България са съседни държави, свързани с богато минало. От края на 90-те години на 20-ти век се полагат усилия за развиване на по-тясно сътрудничество с помощта на програма INTERREG „Гърция-България“.
Основна идея на програмите "INTERREG" е да се помогне на съседните държави да се справят с различни проблеми - което би било по-лесно, ако работят съвместно, а не всеки ограничен в своите граници. Цел на програмите Interreg е да сближава съседните народи. Този конкретен инвестиционен приоритет цели подпомагане на социалната икономика, която е нова и постоянно развиваща се форма на икономика и в двете страни. "

Νέα και ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τα τελυταία νέα του έργου

Περισσότερες Πληροφορίες

Εγγραφή στο Newsletter

Кратко представяне на План за действие по социално предприемачество

Наименование на програмата: Трансграничен план за действие за развитие и работа на изпълнителен механизъм за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество в контекста на социалната икономика и социалните иновации

Акроним: Action Plan for Social Entrepreneurship

Водещ партньор: Регион Централна Македония LΒ
Партньори:
• Университет Македония - катедра „Организация и бизнес администрация“
•Тракийски университет "Демокрит" - Катедра по икономика - Специален резерв за научни изследвания
• Община Якоруда
• Факултет по изкуствата, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград (България)

Продължителност: Продължителността на проекта е 24 месеца - от 2/10/2017 до 1/10/2019.

bg_BGБългарски