Παραδοτέο 3.1.3 Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία (Del. 3.3.5, Del. 3.4.2, Del. 3.5.2)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Παραδοτέο 3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης (Del. 3.2.1, Del. 3.3.1, Del. 3.5.1)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

elΕλληνικά