Παραδοτέο 4.7 Λειτουργία του Εργαστηρίου Ανατροφοδότησης και Δικτύωσης των Υπαρχουσών και Προπαρασκευαστικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Παραδοτέο 4.3 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Προτύπων Πακέτων Συμβουλευτικής σε θέματα: Οργάνωση και Διαχείριση, Χρηματοδότηση, Αγορές και Πωλήσεις, Ποιότητα

Π.4.1.2. Κέντρο Πληροφόρησης

Οι παρούσες έκθεεις με τίτλο “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” και “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” αποτελούν το Παραδοτέο 4.1

elΕλληνικά