Τα κύρια Προϊόντα του έργου έχουν προσαρμοστεί στα βασικά πακέτα εργασίας. Αρχικά στο πλαίσιο του έργου παράγονται Προϊόντα για την Κοινωνική Οικονομία, όπως Βάσεις δεδομένων και Εργαλεία καταχώρησης χαρακτηριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων, Διαγνωστικά Εργαλεία για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής επίδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, παράγονται Προϊόντα που σχετίζονται με τη δομή υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως Εκπαιδευτικά Εργαλεία και συμβουλευτικά πρότυπα, Οδηγοί πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις, αξιοποίηση οικονομικών εργαλείων, κοινωνικό franchising κλπ, καθώς και Μοντέλα και εργαστήρια δικτύωσης για υπάρχοντες και υπό ίδρυση κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, παράγονται Προϊόντα των πιλοτικών εφαρμογών όπως, Δράσεις κατάρτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλών για τα στελέχη των κοινωνικών επιχειρήσεων, Δράσεις διασύνδεσης της κοινωνικής οικονομίας με το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς επίσης και Δράσεις που προβάλλουν τα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης.

Τέλος προκύπτουν και Προϊόντα από τη δημοσιότητα του έργου.

elΕλληνικά